Polityka prywatności

31.01.2022 r.

Informacje wstępne

Szanując prawo do prywatności osób, pragniemy zadeklarować, że pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja STERNIK-Kraków (dalej jako „Fundacja”) z siedzibą w Krakowie (31-314) przy ul. Zygmuntowskiej 12a, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000425052, posiadającą numer NIP: 9452169601 oraz REGON: 122610184.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mailowo iodo@sternik.krakow.edu.pl bądź na ręce IOD na adres korespondencyjny Fundacji tj.: ul. Zygmuntowskiej 12a, 31-314 Kraków.

Podstawy i cele przetwarzania

Administrator realizując swoje statutowe cele przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, dalej jako „RODO”. Dane osobowe przetwarzane są w celach: 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z prowadzeniem placówek edukacyjnych (na podstawie art. 6 lit. c); 2. realizacji wykonania umów o naukę, umów z zakresu prawa pracy oraz umów z kontrahentami i podwykonawcami (art. 6 lit. b); 3. wskazanych w odrębnej zgodzie (art. 6 lit. a); 4. m. in. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, prowadzeniem działań marketingowych promujących działalność placówek edukacyjnych administratora, prowadzenia monitoringu na terenie placówek edukacyjnych administratora dla podniesienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia (art. 6 lit. f).

Okresy przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okresy: 1. dane dotyczące nauczania –do 50 lat, z godnie z rzeczowym wykazem akt; 2. dane dot. prowadzonych rekrutacji do placówek edukacyjnych Fundacji STERNIK –do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego uczniów; 3. dane dot. prowadzonych rekrutacji dla kandydatów na pracowników –do czasu zakończenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata na pracownika, a w przypadku zgody wyrażonej na dalsze procesy rekrutacyjne –nie dłużej niż rok; 4. dane dot. pracowników –zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa pracy; 5. dane kontrahentów i podwykonawców –przez czas określony umową i uzgodniony przez strony lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 6. dane księgowe –przez czas do wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa odnoszących się do przechowywania dokumentów księgowych; 7. dane wynikające z odrębnych zgód –do czasu wygaśnięcia okresu na jaki zostały udzielone bądź do czasu wycofania zgody; 8. dane dotyczące prowadzenia działań marketingowych –do czasu wniesienia sprzeciwu; 9. dane z monitoringu –przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania lub do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, chyba, że nagranie stanowi dowód postępowaniu –wówczas do czasu jego zakończenia.

Odbiorcy danych

Administrator może udostępnić dane osobowe upoważnionym pracownikom, podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej jako „EOG”), ale mając na uwadze świadczenie usług przez naszych podwykonawców przy realizacji usług oraz infrastruktury IT, administrator może zlecić wykonywanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza obszarem EOG, co może powodować przekazanie danych osobowych poza ten obszar, jednakże będą chronione za pomocą standardowych klauzul ochrony danych, które zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO stanowią odpowiednie zabezpieczenia w przypadku transferu danych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgodyw dowolnym momencie. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych zdnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji statutowych celów w tym m.in. prowadzenia placówek edukacyjnych Fundacji. Oznacza to, że jeśli chcesz skorzystać z naszych usług m.in. edukacyjnych kierowanych do uczniów bądź zostać kontrahentem/podwykonawcą lub pracownikiem, musisz podać nam swoje dane osobowe.

Bezpieczeństwo danych

W celu zapewnienia integralności, poufności i dostępności danych osobowych administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

Wykorzystywanie plików „cookies” (ciasteczka)

Podczas wizyt na naszej stronie, na komputerze użytkownika zapisywane są fragmenty kodu, w których zapisano ustawienia użytkownika. W cookies, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędnedo prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych. Ciasteczka umożliwiają m.in. zapamiętanie preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. W celu doskonalenia funkcjonalności wykorzystujemywłasne pliki cookies w celu konfiguracji serwisu, realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, prowadzenia analiz, monitoringu oglądalności, zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłego działania. Zewnętrzne pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu prezentowania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika oraz zbierania danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych do celów analitycznych. Na podstawie zgromadzonych informacji możemy tworzyć statystyki, które tworzone są w sposób nie pozwalający na identyfikację poszczególnych użytkowników. Każdy kto nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie informacji pozyskanych poprzez cookies, zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.).