Tutoring rodzinny

Tutor, czyli Opiekun rodziny, jest to nauczyciel, który w ramach swojej pracy sprawuje pieczę nad określoną liczbą rodzin. Zadaniem opiekuna jest wzmacnianie czynnej roli rodziców w wychowaniu, pomoc w przygotowaniu osobistego planu rozwoju dla ich dzieci
i sugerowanie im najskuteczniejszych sposobów jego realizacji.

Rozmowa wymaga przygotowania zarówno ze strony opiekuna, jak i rodziców i powinna rozpocząć się od oceny stopnia realizacji celów uzgodnionych podczas poprzedniego spotkania. Tematy, jakie można poruszać przy okazji spotkania, są bardzo zróżnicowane. Rodzice i Tutor, którzy są w równym stopniu zainteresowani jak najpełniejszym rozwojem powierzonych sobie dzieci, poruszają kwestie dotyczące zdolności nawiązywania relacji, zachowania w domu i w przedszkolu, rozwoju charakteru, doskonalenia samodzielności itp., aby pomóc każdemu dziecku w jego integralnym rozwoju.

 

Spotkania obojga rodziców z opiekunem odbywają się 2-3 razy w roku. Ustalone podczas spotkania kwestie są spójnie wdrażane, w domu, gdzie dziecko jest wspierane przez rodziców i w przedszkolu, gdzie z pomocą przychodzą nauczycielki.