PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO COVID-19

Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19

Szanowni Państwo,

Funkcjonowanie przedszkola „Źródło” jest oparte o wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 marca 2022 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 punkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195).

Przedszkole „Źródło” zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa wymagane do otwarcia przedszkola w trakcie trwania zagrożenia epidemiologicznego, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeń, które mogą się zdarzyć w trakcie pobytu dzieci i pracowników na terenie przedszkola. Rodzice biorą pełną odpowiedzialność za zdrowie dziecka przyprowadzając je do placówki w tym czasie, mając pełną świadomość, że zachowanie procedur bezpieczeństwa sanitarnego w przypadku małych dzieci jest bardzo trudne, a często wręcz niemożliwe.

W korytarzu przedszkola znajduje się płyn dezynfekujący do rąk, z którego mogą korzystać wszystkie osoby dorosłe wchodzące i pracujące w budynku.

 

Organizacja opieki: 

1. Do przedszkola mogą uczęszczać tylko i wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Przedszkole jest otwarte w godzinach od 7.30 do 17:00 (od poniedziałku do piątku).
3. Od 1 września br. funkcjonuje 7 grup:

  • Skowronki  – parter, sala przy jadalni,
  • Pliszki 1 – I piętro, prawa strona od schodów,
  • Pliszki 2 – I piętro, lewa strona od schodów,
  • Orliki 1 – II piętro, prawa strona od schodów,
  • Orliki 2 – II piętro, prawa strona od schodów,
  • Klasa Startowa 1 – II piętro, lewa strona od schodów,
  • Klasa Startowa 2 –  II piętro, lewa strona od schodów,
  • Izolatorium – II piętro, lewa strona od schodów.

5. Do grupy, w miarę możliwości organizacyjnych, na stałe są przyporządkowane te same nauczycielki.

6. W grupie może przebywać maksymalnie 26 dzieci.

7. Wszystkie sprzęty i przedmioty znajdujące się w salach przedszkolnych są systematycznie dezynfekowane, a te, w przypadku których jest to  niemożliwe, zostały usunięte.

8. Dzieci nie przynoszą do placówki zbędnych rzeczy.

9. Sale są wietrzone.

10. Pobyt na przedszkolnym placu zabaw został zorganizowany tak, by ograniczyć ilość dzieci bawiących się w tym samym czasie.

 

Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola: 

1. Osoby dorosłe przyprowadzające lub odbierające dziecko do/z przedszkola powinny być zdrowe.

2. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola odbywa się w godzinach od 7.30 do 8.30. Odbiór w godzinach od 15.30 do 17.00.

3. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki  – szatnia dolna, szatnie górne, korytarz oraz schody. Rodzice/opiekunowie mogą odprowadzić dziecko do sali przedszkolnej bez wchodzenia do środka.  

  

Higiena: 

1. Dzieci  myją ręce korzystając z mydła i ręczników jednorazowych dostępnych w placówce przed wejściem do sali, przed posiłkami, po posiłkach i po powrocie z placu zabaw.

2. W przedszkolu odbywa się codzienny monitoring prac porządkowych.

3. Regularnie są dezynfekowane drzwi, klamki, sprzęty na placu zabaw, poręcze, blaty, stoliki, sprzęt w pokoju nauczycielskim, toalety w salach przedszkolnych, toalety dla gości oraz sanitariaty dla personelu z uwzględnieniem zaleceń producenta środków dezynfekujących tak, by dzieci nie były narażone na wdychanie oparów tych środków.

4. Nauczycielki oraz personel przedszkola zostali zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej.

 

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia lub wykrycia zarażenia COVID – 19:

1. W placówce zostało wyznaczone odosobnione miejsce i przeznaczone na tzw. izolatkę. W razie podejrzenia lub wykrycia zarażenia dziecko będzie odizolowane od grupy i będzie oczekiwało tam na odbiór przez rodzica/opiekuna.

2. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów nauczycielka mierzy dziecku temperaturę dostępnym w sali termometrem. Kiedy termometr wskaże niepokojącą dla nauczycielki temperaturę dziecko wraz z nauczycielem, sprawującym nad nim opiekę przechodzi do izolatorium, a rodzice/opiekunowie są powiadomieni o niezwłocznej konieczności odebrania dziecka z przedszkola.

3. Rodzice/opiekunowie są zobligowani do obserwacji stanu zdrowia swoich dzieci oraz przestrzegania wszelkich zasad ostrożności.

 

W trosce o zdrowie Państwa rodzin, dzieci, które uczęszczają do Przedszkola „Źródło” Fundacji STERNIK – Kraków, nauczycielek oraz personelu administracyjnego prosimy o bezwzględne przestrzeganie powyższych zasad.

 

Rada Zarządzająca Przedszkola „Źródło” Fundacji STERNIK – Kraków